Năng lượng mặt trời

Phương pháp giếng cạn: tưới tiêu nông nghiệp, phương pháp giếng sâu: tưới tiêu nông nghiệp, thoát nước nói chung, nước sinh hoạt.

Thiết kế của cấu trúc bơm chìm hoàn toàn không thấm nước. Máy bơm có thể được lắp đặt dưới mặt đất, tương đối an toàn và không dễ bị đánh cắp. Với hiệu quả cao và lưu lượng nước lớn, đặc tính vượt trội so với bơm giếng sâu, có thể giảm chi phí mua tấm pin mặt trời và năng lượng và mang lại lợi ích tối đa, đặc biệt là ở khu vực có nguồn nước ngầm dồi dào trong vòng 6m sâu.

Ứng dụng: Hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt của người dân, nuôi trồng thủy hải sản.
© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.