Nuôi trồng thủy sản / Nông nghiệp

Dòng IC với thiết kế cánh quạt ưu việt, thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu cột áp cao và lưu lượng nước lớn, đặc biệt trong ứng dụng bơm giếng có lực hút cao (khoảng 8m).

Duy trì chất lượng nước là yếu tố cực kỳ quan trọng trong canh tác nuôi trồng thủy sản. Sử dụng dòng J / P để tăng bề mặt tiếp xúc với không khí làm tăng lượng oxy hòa tan trong nước, cải thiện chất lượng nước và tăng mật độ nuôi trồng thủy sản, để có được chất lượng cao và năng suất ổn định.

Ứng dụng:

Nông nghiệp tưới nước giếng khoan, công trình kỹ thuật nước giếng khoan, nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu nông nghiệp, thoát nước lũ lụt ở vùng trũng thấp.

Ứng dụng sục khí cho các hồ cảnh quan, ao hồ thủy sản và các loại ao hồ chứa nói  chung.

© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.